Pravila privatnosti

Saznaj više

Informacija o obradi podataka sukladno GDPR-u

Društvo Granolio d.d., Zagreb, Budmanijeva 5, OIB: 59064993527 (dalje u tekstu: Voditelj obradeosobnih podataka), svoje poslovne partnere – ispitanike  (dalje u tekstu: ispitanici) čije osobne podatke kao što su ime i prezime, adresa, OIB, IBAN, kontakt podaci, te ostali podaci potrebni za realizaciju poslovnog odnosa, (u daljnjem tekstu: osobni podaci) prikuplja i obrađuje u svrhu sklapanja poslovnog odnosa, obavještava o slijedećim informacijama o obradi podataka:

–  da Društvo Granolio d.d. kao Voditelj obrade osobnih podataka, sve osobne podatke ispitanika obrađuje u skladu s odredbama koje propisuje Opća uredba o zaštiti osobnih podataka (dalje u tekstu: GDPR) te da za sva pitanja i ostvarivanje prava u odnosu na obradu osobnih podataka ispitanici mogu Voditelja obrade osobnih podataka kontaktirati na e-mail adresu: zastitapodataka@granolio.hr;

–  da Voditelj obrade osobnih podataka prikuplja, obrađuje i koristi osobne podatke svojih ispitanika koji su nužni u svrhu sklapanja poslovnog  odnosa i ispunjenja ugovora, a na temelju važećih zakonski propisa kao što su Zakon o računovodstvu, Zakon o PDV-u i sl. Sukladno navedenomu, podaci se prikupljaju u svrhu sklapanja i ispunjenja ugovora ili na temelju prisilnog propisa, a posljedica izostavljanja navedenih podataka je nemogućnost ostvarivanja prava i obveza koje proizlaze iz poslovnog odnosa;

–  da podaci koji se prikupljaju su podaci partnera (ukoliko je partner fizička osoba) odnosno kontakt osobe partnera pravne osobe – direktora i/ili drugog djelatnika zaduženog za kontakt sa društvom GRANOLIO d.d. (ime i prezime, radno mjesto, službeni mobitel, službeni fiksni telefon, službeni fiksni telefax, službeni e-mail te službena adresa);

–  da Voditelj obrade osobnih podataka, osobne podatke dostavlja i trećim osobama koji su njegovi ugovorni izvršitelji obrade osobnih podataka uz primjenu tehničkih i organizacijskih mjera zaštite podataka, te da ispitanik ima pravo na informacije o obradi podataka, pravo na ispravak netočnih podataka, pravo uputiti prigovor Voditelju obrade osobnih podataka ukoliko smatra da se obrada podataka provodi na nedopušten način ili da je obradom povrijeđeno neko njegovo pravo, na adresu: zastitapodataka@granolio hr ili podnošenjem pisanog zahtjeva društvu GRANOLIO d.d. i/ili Službeniku za zaštitu osobnih podataka, te se obratiti Agenciji za zaštitu osobnih podataka;

–  da prikupljene podatke možemo dostavljati nadležnim tijelima sukladno odredbama primjenjivih propisa (primjerice policiji, sudovima, poreznoj upravi i slično);

– da kako bi se zaštitili kao vjerovnik, ukoliko ne ispunite svoje obveze prema nama, možemo proslijediti odgovarajuće osobne podatke i koristiti se uslugama fizičkih i pravnih osoba za naplatu potraživanja (npr. odvjetnički uredi, agencije za naplatu potraživanja i sl.);

–  prikupljeni podaci se ne izvoze izvan EU i ne koriste u svrhu profiliranja ili marketinga;

– da će se ove Informacije ažurirati sukladno izmjenama propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka te se važeća verzija istih nalaziti na internetskim stranicama Voditelja obrade osobnih podataka;

– osobni podaci ispitanika se pohranjuju sukladno svrsi i pozitivnim zakonskim propisima, odnosno za vrijeme trajanja poslovnog odnosa i 4 godine nakon toga (osim u slučaju postojanja legitimnog interesa Voditelja obrade osobnih podataka da ih zadrži na dulji rok, primjerice u slučaju sudskog spora);

– da ukoliko Voditelj obrade osobnih podataka započne obradu istih u drugu svrhu različitu od naprijed navedene o tom će pravodobno obavijestiti ispitanika, te zatražiti njegovu privolu;

– ispitanik, u mjeri u kojoj se njegovi podaci obrađuju temeljem privole, ima pravo u svako doba odustati od suglasnosti za prikupljanje i obradu osobnih podataka (što ne utječe na zakonitost obrade nakon toga), kao i pravo zatražiti ograničavanje obrade, prestanak daljnje obrade ili prosljeđivanja osobnih podataka za naprijed navedene svrhe podnošenjem zahtjeva elektroničkom poštom na adresu  zastitapodataka@granolio hr ili podnošenjem pisanog zahtjeva društvu GRANOLIO d.d. i/ili Službeniku za zaštitu osobnih podataka. Pravo na podnošenje prigovora ostvaruje se prigovorom Agenciji za zaštitu osobnih podataka RH;

– uskratom ili ograničavanjem obrade navedenih podataka može biti onemogućeno ostvarivanje naprijed navedene svrhe prikupljanja osobnih podataka.

 GRANOLIO d.d.